Aliter Group  

 • ban2033
 • banContruccio
 • ban1885
 • ban00385
 • ban01765
 • banManteniment
 • banAutoonsum2
 • ban3645
 • ban0062
 • banAutoconsum1
 • BAN4308
 • BAN03-3-Construccio
 • BAN09499
 • BAN4512
 • BAN3985-2
 • BAN2547

 

Enginyeria

 

 

Àliter Group compta amb un equip d’Enginyeria pròpia que reuneix l’experiència de més de 20 anys desenvolupant projectes fotovoltaics i especialitzat en la gestió integral dels projectes arreu del món.

Tots els projectes són analitzats exhaustivament, sempre buscant la millor solució tècnica, maximitzant la producció al mínim cost.

Els nostres serveis s’inicien en les fases preliminars, passant pel desenvolupament dels permisos, el disseny de detall i la direcció integral de la construcció de les plantes.
Aquests serveis són:

• Fase preliminar
  -Avaluació i selecció de localitzacions: irradiació, vent, hidrologia; mesuraments in situ i de satèl•lit, accessos i línies d’evacuació
  -Estudis de viabilitat, tècnics i econòmics; dimensionat bàsic de la planta

• Desenvolupament
  -Gestió completa del procés de permisos i llicències

  -Avaluació econòmica i financera del projecte
  -Estructuració i finançament dels projectes
  -Assistència en la negociació de contractes EPC, PPA i O&M
• Disseny de detall
  -Enginyeria de detall de les plantes i de les instal•lacions d’evacuació: obra civil, mecànica i elèctrica
  -Estat d’amidaments
  -Especificacions tècniques
  -Pla de qualitat i seguretat
  -Gestió completa de la documentació

• Direcció Integral de la Construcció
  -Treball de replanteig amb el contractista principal
  -Seguiment de l'acompliment d'acord al contracte EPC: temps i costos
  -Seguiment de les obres: propostes de correcció de desviacions
  -Control de qualitat de materials i d’execució d’obra
  -Probes d’acceptació i posada en marxa