Aliter Group  

 • ban2033
 • banContruccio
 • ban1885
 • ban00385
 • ban01765
 • banManteniment
 • banAutoonsum2
 • ban3645
 • ban0062
 • banAutoconsum1
 • BAN4308
 • BAN03-3-Construccio
 • BAN09499
 • BAN4512
 • BAN3985-2
 • BAN2547

 

Operació i Manteniment

 

 

La monitorització i l’auditoria continua de les plantes són els punts claus per tal de maximitzar la generació d’energia i el benefici de la inversió.

Ens avala una amplia experiència, la sòlida formació de l’equip tècnic i la nostra distribució geogràfica ens permeten oferir els següents serveis O&M:

 • Diagnosi prèvia de l’estat de la planta.
   - Auditoria completa de la planta, càlcul del PR,informe
     d’estat i proposta d'accions correctives.

 • Manteniment preventiu i correctiu de la instal•lació.
   - Neteja periòdica dels mòduls amb maquinària avançada.
   - Elèctric: CC, CA BT i MT
   - Estructures, edificis i tractament del sòl amb herbicides.
   - Monitorització remota continuada i diagnosi per termografia.
   - Informes mensuals de les operacions preventives i correctives realitzades amb
      anàlisi de l’evolució de la producció i propostes de millores en els equips i
      instal•lacions .

 • Serveis administratius.
   - Control i gestió de les garanties dels equips instal•lats.
   - Gestió administrativa, gestió de facturació.

 • Garantim.
   - Baixos temps de resposta: Alta disponibilitat de la instal•lació.
   - Garantia de valor mínim de PR.

Criteris d’actuació de les operacions de Manteniment:

   - Formació contínua del nostre personal.
   - Inspecció sistemàtica de tota la instal•lació, a intervals de control fixos, detectant
      desgastos, trencaments o mal funcions, mantenint els registres adequats.
   - Manteniment permanent dels equips i instal•lacions en el seu millor estat possible
      reduint-ne el nombre d’avaries, els temps d’aturada i les despeses del
      manteniment correctiu, allargant-ne la vida útil.
   - Reducció al màxim dels temps de resposta en el cas d’avaries i/o reparacions
      d’emergència.
   - Investigació d'avaries i incidents (tant si produeixen o no aturades de la producció).